Elektrociepłownia Andrychów

Ciepło

Podstawową działalnością przedsiębiorstwa jest produkcja, przesył i sprzedaż ciepła.

Ciepło jest dostarczane w postaci pary oraz gorącej wody odbiorcom przemysłowym, mieszkaniowym i obiektom użyteczności publicznej.
Sprzedawane ciepło jest wykorzystywane na cele centralnego ogrzewania pomieszczeń, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz w dużym stopniu na cele technologiczne przez przemysł włókienniczy. Sukcesywnie zwiększamy w sprzedaży udział ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania przyłączając nowych odbiorców.
Działalność ciepłownicza jest koncesjonowana. Posiadamy dwie koncesje udzielone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki :

  • koncesję na wytwarzanie ciepła Nr WCC/94/1339/U/OT-2/98/HM z dnia 25 września 1998 r. ( z późn. zm.) – ważność do 30 września 2025 r.
  • koncesję na przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/95/1339/U/OT-2/98/HM z dnia 25 września 1998 r. ( z późn. zm.) – ważność do 30 września 2025 r.

 

Ciepło wytwarzane jest w trzech kotłach energetycznych rusztowych typu OSR 32, w których prowadzimy współspalanie węgla kamiennego oraz biomasy (trocin)tegrowane.

 

Energia Elektryczna

Jedną z głównych działalności naszego przedsiębiorstwa jest wytwarzanie, dystrybucja oraz obrót energią
  elektryczną.

Firma prowadzi sprzedaż energii elektrycznej własnymi sieciami na terenie 6-ciu oddziałów oraz prowadzi sprzedaż energii dla odbiorców na terenie całego kraju na zasadzie TPA. Przedstawicielem Elektrocieplowni w zakresie obrotu energią elektryczną jest firma BD Energia. Wytwarzanie energii elektrycznej prowadzone jest w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła w turbozespole przeciwprężnym typu TP-2. Naszymi odbiorcami są firmy przemysłowe oraz usługowe znajdujące się w promieniu ok. 0,5 km od obiektu Elektrociepłowni.
W dziedzinie działalności związanej z energią elektryczną posiadamy trzy koncesje udzielone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki :

  • koncesję na dystrybucję energii elektrycznej Nr PEE/73/1339/U/OT-2/98/HM z dnia 14 grudnia 1998 r. (z późn.zm.) - ważność do 31 grudnia 2025 r.
  • koncesję na obrót energią elektryczną Nr OEE/75/1339/U/OT-2/98/HM z dnia 14 grudnia 1998 r. (z późn.zm.) – ważność do 31 grudnia 2025 r.
  • koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej Nr WEE/1043/1339/W/OKR/2007/JP z dnia 6 grudnia 2007 r. – ważność do 10 grudnia 2025 r.

Firma nasza posiada Pozwolenie Zintegrowane.  

Woda

Przedmiotem działania Spółki jest również pobór, uzdatnianie oraz działalność usługowa w zakresie rozprowadzania
  wody.

Na pobór i sprzedaż wody posiadamy stosowne pozwolenie.
Woda technologiczna pobierana jest za pomocą ujęć brzegowych. Po przejściu przez filtry przesyłana jest do odbiorców.

Woda socjalna (nadająca się do spożycia) jest pobierana za pomocą specjalnie do tego celu wybudowanych podziemnych ujęć sączkowych. Z ujęć przepływa na stację filtrów. Po przefiltrowaniu jest uzdatniana w stacji uzdatniania wody, a następnie przesyłana do odbiorców.

Firma nasza posiada Pozwolenie Zintegrowane.

Struktura paliw

W Elektrociepłowni Andrychów wykorzystuje się paliwo w postaci :